گارانتی

 

محصولات شرکت اس بی ای به مدت پنج سال از تاریخ تولید شامل گارانتی میباشند. بر اساس این ضمانت نامه در صورت بروز نقص در محصولات ارائه شده، شرکت اس بی ای نسبت به تعمیر و یا تعویض آن اقدام مینماید.

این ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نمیباشد:

  • صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل و حوادث طبیعی
  • کلیه تعمیراتی که توسط اشخاصی غیر مجاز صورت گیرد
  • ایرادهای ناشی از عدم رعایت موارد مذکور در نحوه حمل و نگهداری محصول
  •  شید رنگیِ نمونه رنگها در کاتالوگ و سایت نسبت به رنگ های واقعی
  • ایراداتی چون تاب برداشتن رویه که ناشی از زیرسازی نامناسب است
  • شکستگی محصول