فرم درخواست نمایندگی

اینجانب با مشخصات ذیل تقاضای اخذ نمایندگی از شرکت اس بی ای را دارم.

نام و نام خانوادگی *
این فیلد الزامی است.
شماره شناسنامه *
این فیلد الزامی است.
تاریخ تولد *
این فیلد الزامی است.
تلفن ثابت *
این فیلد الزامی است.
آپلود جواز کسب *
این فیلد الزامی است.
لطفا در استفاده از فاصله و کاراکترهای خاص در نام فایل خود خودداری نمایید.
آدرس ایمیل *
این فیلد الزامی است.
نام پدر *
این فیلد الزامی است.
محل صدور *
این فیلد الزامی است.
تلفن همراه *
این فیلد الزامی است.
آدرس فروشگاه *
این فیلد الزامی است.

رزومه فعالیت اقتصادی :

از سال تا سال آدرس محل کار نوع مالکیت مساحت