زیر دوشی

زیردوشی های اس.بی.اِی با دو طرح و کاربرد مجزای توکار و روکار قابل استفاده بوده و امکان بکارگیری آن بهمراه کابین دوش فراهم میباشد.