قرنیز ساختمانی

این محصولات با طول 1 متر ، ضخامت 8 میلیمتر و با ارتفاع 8 سانتیمتر تولید می شوند و با ایجاد رنگ  های زیبا و درزهای کمتر، هماهنگی را به محیط اطراف القا می نماید.

No images found.